Deze website is eigendom van HERFURTH GROUP (omvattende alle verbonden vennootschappen die op de website vermeld staan). Deze vennootschappen worden hieronder omschreven als “DE FIRMA”.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van logo’s, foto’s, data, teksten, beelden, ed. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ‘‘DE FIRMA’’ of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. ‘‘DE FIRMA’’ draagt er zorg voor dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeuring en bijgewerkt is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, kan ‘‘DE FIRMA’’ niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Privacy Beleid

‘‘DE FIRMA’’ respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe deze gegevens door ons zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd.

Hoewel de informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker persoonlijke informatie achterlaat om met ons in contact te treden. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de informatieverstrekking.

Persoonsgegevens die wij verwerken

‘‘DE FIRMA’’ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u contact met ons opneemt:

  • via het contactformulier: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. ‘‘DE FIRMA’’ verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige gegevens van u.
  • via het online sollicitatieformulier: voor- en achternaam, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer, mobiel nummer, adres, woonplaats, huidige functie, studie & studieniveau, CV informatie, talenkennis, motivatie.
  • Voor VGM (Verified Gross Mass): naam, e-mailadres.

Als u onze website bezoekt, registreren wij de volgende technische informatie: klikgedrag, http protocol elementen, zoektermen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

‘‘DE FIRMA’’ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  •  U te kunnen bellen of e-mailen op uw vragen/opmerkingen geplaatst op de website;
  •  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
  •  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  •  U te contacteren i.v.m. uw sollicitatie via onze website.

‘‘DE FIRMA’’ kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals klikgedrag, http protocol elementen, zoektermen, browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Geautomatiseerde besluitvorming

Deze website maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen – besluiten (profilering).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

‘‘DE FIRMA’’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

‘‘DE FIRMA’’ verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ‘‘DE FIRMA’’ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

‘‘DE FIRMA’’ gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ‘‘DE FIRMA’’ gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens te bewaren. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘‘DE FIRMA’’ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Aan uw verzoek zal zo snel mogelijk, maar binnen de 4 weken, gevolg worden gegeven.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

‘‘DE FIRMA’’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico en dienen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons (zie Contactgegevens). Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot onze IT systemen zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Contactgegevens van ‘‘DE FIRMA’’

Voor alle vragen met betrekking tot deze privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren via volgend e-mailadres : privacy@sdsbo.com. Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet.

Indien u meent dat ‘‘DE FIRMA’’ niet rechtmatig met uw persoonsgegevens omgaat of op enigerlei wijze de wetten en de regelgeving overtreedt, hebt u het recht klacht in te dienen bij de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer CBPL: www.privacycommission.be.